Natocor
當前條件:
已選擇:
優級胎牛血清
類型: 生物試劑
品牌: Natocor
規格: 500ml
編號: SFBE
0.25%胰酶溶液(1X),含EDTA,含酚紅
類型: 生物試劑
品牌: Natocor
規格: 100ml
編號: T025EP
0.05%胰酶溶液(1X),含EDTA,含酚紅
類型: 生物試劑
品牌: Natocor
規格: 100ml
編號: T005EP
0.05%胰酶溶液(1X),不含EDTA,不含酚紅
類型: 生物試劑
品牌: Natocor
規格: 100ml
編號: T005
DMEM高糖培養基含,L-谷氨酰胺、丙酮酸鈉
類型: 生物試劑
品牌: Natocor
規格: 500ml
編號: CDH5
DMEM低糖培養基含,L-谷氨酰胺、丙酮酸鈉
類型: 生物試劑
品牌: Natocor
規格: 500ml
編號: CDL5
DMEM/F-12培養基,含L-谷氨酰胺、丙酮酸鈉,HEPES
類型: 生物試劑
品牌: Natocor
規格: 500ml
編號: CDF5
MEM培養基,含L-谷氨酰胺
類型: 生物試劑
品牌: Natocor
規格: 500ml
編號: CME5
MEM α培養基,含L-谷氨酰胺、核糖核苷及脫氧核糖核苷
類型: 生物試劑
品牌: Natocor
規格: 500ml
編號: CMA5
IMDM培養基,含L-谷氨酰胺、HEPES,不含α-硫代甘油
類型: 生物試劑
品牌: Natocor
規格: 500ml
編號: CIM5
Ham's F10培養基,含L-谷氨酰胺
類型: 生物試劑
品牌: Natocor
規格: 500ml
編號: CHF05
Ham's F12培養基,含L-谷氨酰胺
類型: 生物試劑
品牌: Natocor
規格: 500ml
編號: CHF25
上一頁 1 2 3 下一頁
會員登錄
登錄
我的資料
留言
回到頂部